• Lorem ipsum

Deze website is eigendom van Brughe BV, Koningin Astridlaan 97/8, 8200 Brugge, België, BTW BE0767508243. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de Sites zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Brughe BV. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Brughe BV. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Brughe BV zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Brughe BV  de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

 

Verantwoordelijkheid

Brughe BV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Sites. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Sites zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

Brughe BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Sites.

Brughe BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Brughe BV aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Brughe BV beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

Brughe Bv kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor klanten die gebruik maken van afbeeldingen of illustraties waar copyright aan verbonden is. 

 

Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd tot beslechting van het geschil.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 

Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Brughe BV via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites. Brughe BV verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Brughe BV kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Brughe BV behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account” op de Sites, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.