• Lorem ipsum

De e-commerce site www.elitegifts.be (de “Site”) is de online verkoopssite voor gepersonaliseerde kleding en geschenken van het merk “Brughe BV” (het “Product”) die toebehoren aan de Brughe BV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Koningin Astridlaan 97/8 te 8200 Brugge, België en met Ondernemingsnummer: BE 0767.508.243 , telefoon 050/659 281 (hierna “Brughe BV” genoemd).

De internetgebruiker die een Product van EliteGifts wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopsovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands en het Engels, naar keuze van de Klant.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Sites toebehorende aan het bedrijf Brughe BV, België. Hoewel de Sites zich richten op België en Europa worden alle diensten door Brughe BV geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de Sites en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Borduuratelier Elite of de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Brughe BV voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van Borduuratelier Elite wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van EliteGifts en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die Brughe BV aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Sites op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Borduuratelier Elite engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Brughe BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Brughe BV op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal Brughe BV onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

In elk geval zal Brughe BV de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle Producten die op de Site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Brughe BV wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen kunnen verschillen op de verschillende Sites aangezien deze zich richten op verschillende landen (België en ander Europese landen) en onderworpen zijn aan verschillende reglementeringen, onder andere inzake BTW. De prijzen die toepasselijk zijn voor de Klant zijn deze vermeld op de Site die zich richt op het land van waaruit de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant dient zijn bestelling te plaatsen vanuit het land waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Het is niet mogelijk om een bestelling in het ene land te plaatsen en te laten leveren in een ander land.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

Brughe BV behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voorzover de Producten beschikbaar zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Brughe BV haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites

De Producten blijven de eigendom van Brughe BV tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

 

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met de aangeboden betalingsmethodes. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Brughe BV. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan Brughe BV de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt Brughe BV samen met Mollie. Mollie is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. Brughe BV heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Brughe BV.

Brughe BV houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Brughe BV kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Brughe BV, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant in de taal die de Klant gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Brughe BV zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres waarmee een nieuwe leverpoging aangevraagd kan worden, hetzij op hetzelfde adres, hetzij op een ander adres, hetzij op één van de afhaalpunten.

Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de bestelling, of wanneer hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Brughe BV die vervolgens contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in Europa.

Brughe BV houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Brughe BV volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Daar al onze cadeaus met namen, foto's of persoonlijke teksten zijn gepersonaliseerd, geldt de 14 dagen bedenktijd niet. Onvolledige of defecte artikelen worden door Brughe BV kosteloos vervangen. Tevens hanteren we een niet tevreden, geld terug garantie.

Artikel 9 - Klachtenprocedure

De klantendienst van EliteGifts is bereikbaar via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites. Wij gaan u klacht automatisch verwijzen naar de juiste persoon. Wij behandelen je vragen op maandag tot donderdag van 8u30 tot 17u en vrijdag van 8u30 tot 16u. Wij doen ons uiterste best al uw vragen binnen de 24 uur te beantwoorden.

Het verstrekken van deze garantie en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Brughe BV. Daarom worden alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, heretiketteren van de producten of de producten exporteren buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden. De producten worden enkel verkocht voor privé-doeleinden.

De kosten die Brughe BV heeft gemaakt in het kader van de controle op de naleving van het verbod tot export voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie, zullen gedragen worden door de klant in het geval een inbreuk wordt vastgesteld. Brughe BV behoudt zich het recht voor om een verkoop te staken of te weigeren indien er een prima facie aanwijzing is dat het verbod niet gerespecteerd is.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de Sites zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Brughe BV. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Brughe BV. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Brughe BV zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Brughe BV de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

 

Artikel 12 - Verantwoordelijkheid

Brughe BV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Sites. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Sites zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

Brughe BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Sites.

Brughe BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Brughe BV aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Brughe BV beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 

Artikel 13 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd tot beslechting van het geschil.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 14 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Brughe BV via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites. Brughe BV verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 15 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Brughe BV kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Brughe BV behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account” op de Sites, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.