• Lorem ipsum
 

Privacy is voor EliteGifts een heel belangrijk gegeven en we waken er dan ook over om die privacy voor onze gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van onze website en het verzorgen van jouw bestelling hebben we bepaalde gegevens nodig. We geven je in deze Privacy Verklaring een overzicht van wat we met jouw gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze ‘Privacy Verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Brughe BV / EliteGifts, Koninging Astridlaan 97/8 , 8200 Sint-Michiels  BE0767508243 

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website EliteGifts.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring. De Privacy verklaring kan worden herwerkt en geüpdated. We raden je dan ook aan om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.            Brughe BV (EliteGifts) leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.              Brughe BV (EliteGifts) stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens,  ook GDPR genoemd.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.        Brughe BV kan jouw gegevens (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand)
  • tijdens uw registratie en gebruik van de website

2.2.        De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.  Waar we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingcommunicatie toe te sturen, zullen we u deze marketingcommunicatie ook enkel toesturen wanneer we deze expliciete toestemming van u hebben verkregen.

Indien je klant bent bij Brughe BV (EliteGifts), beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om je direct marketing mails in papieren en/of elektronische vorm te sturen gedurende de klantenrelatie.

Brughe BV (EliteGifts) kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Brughe BV (EliteGifts) bewaarde documenten

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Je kan ook contact opnemen via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites.

of via brief op volgend adres:

Brughe BV (EliteGifts)

Koningin Astridlaan 97/8
8200 Sint-Michiels

3.3.        Doorgifte aan derden: 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Brughe BV (EliteGifts), waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Brughe BV (EliteGifts) failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Brughe BV (EliteGifts) geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Brughe BV (EliteGifts) zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Brughe BV (EliteGifts) jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Brughe BV (EliteGifts) zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.        Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Brughe BV (EliteGifts) uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Brughe BV (EliteGifts) zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Brughe BV (EliteGifts) en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Brughe BV (EliteGifts) van jouw persoonsgegevens maakt.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Brughe BV (EliteGifts). Daarnaast heb je steeds het recht om Brughe BV (EliteGifts) te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door Brughe BV (EliteGifts) verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 

5.6.        Uitoefening van uw rechten: 

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren,

hetzij per e-mail naar [email protected]

per post naar Brughe BV (EliteGifts), Koningin Astridlaan 97/8, 8200 Sint-Michiels

of door gebruik te maken van het onderdeel “Klantenservice” op de website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.        Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected] 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan Brughe BV(EliteGifts) aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat je die rechten dan hebt en dat je Brughe BV (EliteGifts) dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Brughe BV (EliteGifts) wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3.        Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Zij maken hier gebruik van in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring.

7.3.             Om een optimale service te garanderen heeft de klantendienst toegang tot je account. Deze toegang is uitsluitend voorzien in het kader van onze diensten naar jou toe.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 [email protected]

 

Artikel 9 – Cookies

9.1.        Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Brughe BV (EliteGifts) en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2.        Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3.        Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

9.4.        Uw toestemming:

Bij  je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden.  U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen en aldus uw toestemming intrekken.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Nee”.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op

hetzij per e-mail naar [email protected]

of door gebruik te maken van het onderdeel “Neem contact op” op de website.

 

Contact

Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met onze klantendienst op volgend adres: Brughe BV (EliteGifts) Koningin Astridlaan 97/8, 8200 Sint-Michiels.

Deze Privacy Verklaring werd laatst gewijzigd op 26/01/2021